تلفن: 03136502820
فکس: 03136502825

info@ashrafi.ac.ir

https://t.me/ashrafi_university

اصفهان، سپاهان شهر، بلوار قائم جنوبی
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی