فرم های کارشناسی ارشد

 

        دانلود مراحل تصویب و تدوین پروپوزال

 

        فرم‌های پیش از جلسه دفاع

            1-  فرم دفاع پایان نامه(فرم شماره10,9)

            2-  فرم دفاع پایان نامه (فرم شماره11) 

            3-  فرم دفاع پایان نامه (فرم شماره12)

            4-  فرم خام استادناظر(دو نسخه لازم می‌باشد

 

         فرم‌های پس از جلسه دفاع  

             1-  فرم تحویل پایان نامه

             2-  فرم اصلاح پایان نامه

           

          شیوه‌نامه تهیه پروپوزال و پایان‌نامه

            شیوه نامه جدید تهیه پروپوزال  

            تمپلیت پروپوزال   

            شیوه تدوین پایان نامه

 

 

  فرم های فارغ التحصیلی   

           استشهاد محلی برای مفقود شدن دانشنامه

 

 

  فرم های آموزشی

           گواهی اشتغال به تحصیل

           فرم انصراف ازتحصیل

           مرخصی تحصیلی

           درخواست المثنی کارت دانشجویی

           فرم های کارآموزی

           فرم حذف واضافه

           فرم کمیسیون موارد خاص

           فرم شورا

           فرم حذف واضافه دانشکده علوم اداری و اقتصاد