فرم های کارشناسی ارشد

 

        دانلود مراحل تصویب و تدوین پروپوزال

 

        فرم‌های پیش از جلسه دفاع(تمامی صفحات تایپ و پرینت شود)

           فرم‌های پیش از دفاع

 

         فرم‌های پس از جلسه دفاع  

             1-  فرم تحویل پایان نامه

             2-  فرم اصلاح پایان نامه

 

         توجه:نسخه صحافی پایان‌نامه تحویلی کتابخانه حتما دو رو باشد

 

          شیوه‌نامه تدوین پروپوزال و پایان‌نامه

            شیوه نامه تدوین  پروپوزال  

            فرم خام پروپوزال   

            نمونه پروپوزال تکمیل شده

            شیوه تدوین پایان نامه

 

 

  فرم های فارغ التحصیلی   

           استشهاد محلی برای مفقود شدن دانشنامه وگواهی موقت

 

 

  فرم های آموزشی

           گواهی اشتغال به تحصیل

           فرم انصراف ازتحصیل

           مرخصی تحصیلی

           درخواست المثنی کارت دانشجویی

           فرم های کارآموزی

           فرم حذف واضافه

           فرم کمیسیون موارد خاص

           فرم شورا

           فرم حذف واضافه دانشکده علوم اداری و اقتصاد