کارشناسی ارشد اقصاد انرژی

                    دانلود چارت کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی

 

           کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

                  دانلود چارت کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

                 گرایش توسعه اقتصادی و برنامه­ ریزی