مسئول کارگزینی اعضای هیات علمی: خانم مهندس باقری

مسئول کارگزینی اعضای غیر هیات علمی: خانم مهندس زمین کار