مدیر امور مالی: خانم محمودیان

کارشناس امور مالی: خانم کاوه

شماره تماس: 03136502820 داخلی 201 و 244