02:31 - شنبه 26 آبان 1397
  • 1-555-372
  • Mon - Sat: 8:00 - 17:00

omana11.jpg

قسمتي از وظايف و اختیـارات هيـئت امنـاء

  • پيشنهاد رئيس دانشگاه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  • تصويب سازمان و تشكيلات دانشگاه و آيين نامه هاي لازم بنا به پيشنهاد رئيس دانشگاه
  • بررسي و تصويب بودجه جاري ، عمراني و تحقيقاتي دانشگاه
  • پيشنهاد طرحهاي توسعه دانشگاه به هيات مؤسس 
  • تصويب مقررات استخدامي دانشگاه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزايا طبق ضوابط و مقررات مربوطه .