03:34 - شنبه 31 شهریور 1397
 • 1-555-372
 • Mon - Sat: 8:00 - 17:00
 omana 1  omana.jpg

 

اعضاي هيئت امنـاء

 • نماینده مقام عالی وزارت علوم
  نماینده استاندار محترم اصفهان
  دكتر سيد محمد حسيني
  دكتر رحیم دلّالی اصفهانی
  دکتر ناصر ایزدی نیا
  دکتر علي اسماعيلي
  حجت الاسلام سيد مصطفي ابطحي
  دکتر حمیدرضا نجاری
  حجت الاسلام مصطفي نجاری

 

قسمتي از وظايف و اختیـارات هيـئت امنـاء

 

 • پيشنهاد رئيس دانشگاه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • تصويب سازمان و تشكيلات دانشگاه و آيين نامه هاي لازم بنا به پيشنهاد رئيس دانشگاه
 • بررسي و تصويب بودجه جاري ، عمراني و تحقيقاتي دانشگاه
 • پيشنهاد طرحهاي توسعه دانشگاه به هيات مؤسس 
 • تصويب مقررات استخدامي دانشگاه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزايا طبق ضوابط و مقررات مربوطه .