عنوان

نام و نام خانوادگی

شماره اتاق

شماره تلفن

پست الکترونیکی

سرپرست دانشکده

دکتر رضا انشایی

-

کارشناس دانشکده

آقای جلیل فدایی

266

-

مدیر گروه

مدیریت

آقای دکتر عباس کاراوند

اقتصاد

آقای دکتر حسینی غفار

حسابداری

آقای  دکتر سعید یادگاری

505

267