به طور کلی اهداف اداره کل فرهنگی_ دانشجویی به شرح زیر می باشد: اردوهای دانشجویی :هر ساله اردوی مشهد در اواخر نیمسال اول تحصیلی برگزار می گردد. دانشجویان متقاضی بعد از فراخوان ، جهت ثبت نام واحد مربوطه مراجعه نمایند.انجمن های علمی :در دانشگاه ها برای رسیدن به روحیه و بنیه علمی در جهت نهضت نوید علم گروهی به نام انجمن علمی با فعالیتهای ذیل تشکیل می گردد:1ـ مناظره و نقد علمي2ـ هم‌انديشي و نشست‌ هاي تخصصي3ـ مطالعات و پژوهش‌ هاي علمي 4ـ نشر و ترويج يافته‌ هاي علمي5ـ فعاليت‌ هاي كمك آموزشياین انجمن متشکل از 5 عنصر اصلی و 2 عنصر علل البدل است که طی انتخابات انجام شده در اوایل آبان ماه هر سال توسط دانشجویان هم رشته انتخاب و برای یک سال تحصیلی مشغول فعالیت می شوند. حکم اعضاء توسط مدیر گروه آموزشی صادر و جلسات ماهانه با مدیر مربوطه خواهند داشت .هر ساله مسابقه ای توسط وزارت علوم از دستاوردهای انجمن علمی برتر در سطح کشور برگزار می گردد.برخي از مصاديق و عرصه‌هاي فعاليت انجمن‌ هاو اتحادیه ‌های انجمن‌ های علمي عبارتند از:1ـ برگزاري دوره ‌هاي آموزشي تكميلي و تقويتي و تشكيل كارگاههاي تخصصي2ـ برگزاري و همكاري در اجراي جشنواره ‌ها، كنفرانس ‌ها و مسابقات علمي (داخلي و خارجي)3ـ توليد و انتشار نشريه علمي، كتاب و نشريات الكترونيكي، نرم‌افزارهاي رايانه ‌اي و فيلم‌ هاي علمي‌ـ آموزشي4ـ برنامه ‌ريزي و اجراي بازديد‌هاي علمي از مراكز علمي، صنعتي و فناوري5ـ اطلاع ‌رساني در خصوص كليه فعاليت‌ هاي مرتبط با اهداف انجمن6ـ حمايت و تشويق مادي و معنوي از ابتكارات، خلاقيت‌ هاي علمي، فعاليت‌ هاي پژوهشي و اختراعات دانشجويان