گزارش جلسه ستاد شاهد دانشگاه با حضور هیات رئیسه محترم دانشگاه و روسای محترم اداره کل بنیاد شهید استان ومنطقه یک اصفهان

باسمه تعالی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی ، روز پنج شنبه مورخ ۲مردادما۹۹ جلسه ستاد شاهد دانشگاه با حضور هیات رئیسه محترم دانشگاه و  روسای محترم  اداره کل بنیاد شهید استان ومنطقه یک اصفهان در اتاق سورای حوزه ریاست دانشگاه برگزار گردید، در این جلسه مشکلات آموزشی ،رفاهی وفرهنگی دانشجویان شاهد وایثارگر دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت.

 

6f56836a-8e8b-48c6-a63b-a244f9e866a6.jpg   150a86c0-f820-42c0-aeac-c722f8ed2f32.jpg 
 f15eca69-cebd-4560-b4bd-2dfb39bc1175.jpg