گزارش جلسه شورای فعالان فرهنگی وتشکل های دانشجویی

باسمه تعالی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، جلسه شورای فعالان فرهنگی وتشکل های دانشجویی در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه ۱و ۲ مرداد ماه در اتاق شورای فرهنگی معاونت دانشجوئی، فرهنگی دانشگاه برگزار گردید، در این جلسه فعالان فرهنگی نقطه نظرات خود را در خصوص چگونگی تشکیل کارگروه های فرهنگی ایراد نمودند.

 

13783aa0-eb99-4e7a-990d-fc7bdf72d55a.jpg    375286b2-38c8-43d9-ba14-d3341306f19b.jpg 
 a3be1ea2-360b-4d7a-839b-bc2b0850d9f3.jpg    c4e4135e-6269-4ffb-aec6-4ceee138d049.jpg