اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال اول 99-98

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی:

 

بر اساس تقویم آموزشی مصوب دانشگاه، انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 99-98کلیه مقاطع (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) از روز شنبه 16 شهریورلغایت پنجشنبه 21 شهریور ،بر اساس برنامه زمانبندی به شرح ذیل در ساعات مشخص شده، صرفاً از طریق سامانه آموزشی سماء انجام میگردد، در این خصوص به نکات ذیل توجه فرمایند:

 •  انتخاب واحد در تاریخ مقرر، برای تمامی مقاطع مطابق برنامه زمان بندی انجام میشود و حذف و اضافه دروس نیزمنوط به همین انتخاب واحد است، با توجه به اینکه حداکثر تعداد مجاز حذف و اضافه دروس2 درس می باشد، بنابراین ضروری است دانشجویان گرامی در ثبت شماره دروس کمال دقت را مبذول نمایند.
 •  انتخاب واحد دروس عملی و آزمایشگاهی نیز در همین ایام انجام می شود و تأیید آن توسط گروه آموزشی مربوطه است.
 •  آن دسته از دانشجویان کاردانی و کارشناسی که در نیمسال اول سال تحصیلی99-98فارغ التحصیل میگردند درصورت عدم ارائه درس نظری در نیمسال میتوانند پس از گذراندن مابقی دروس دوره با موافقت گروه آموزشی و استاد حداکثر دو درس را به صورت معرفی به استاد انتخاب نمایند. الزم به ذکر است که مجموع واحدهای دانشجوی فارغ التحصیل با احتساب دروس معرفی به استاد نباید از 24 واحد تجاوز نماید.
 •  دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ورودی بهمن1395 و قبل از آن صرفاً با مجوز کمیسیون موارد خاص و پرداخت شهریه مربوطه به سنوات اضافی میتوانند انتخاب واحد نمایند.
 •  دانشجویان مقاطع کارشناسی پیوسته ورودی مهر1393 و قبل از آن صرفاً با مجوز کمیسیون موارد خاص و پرداخت شهریه مربوطه به سنوات اضافی میتوانند انتخاب واحد نمایند.

 

نکات قابل توجه دانشجویان همه مقاطع تحصیلی:

 

 •  باز شدن فایل انتخاب واحد آن دسته از دانشجویانی که مدارک پرونده آموزشی آنها ناقص است، منوط به تکمیل این مدارک می باشد، بنابراین قبل از رسیدن زمان انتخاب واحد، در این خصوص اقدام نمائید.
 •  فایل دانشجویانی که نتوانند در موعد مقرر انتخاب واحد نمایند بسته خواهد شد و طبق آئین نامه آموزشی به عنوان انصراف از تحصیل تلقی میشود.
 •  دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی الزم است حداکثر قبل از انتخاب واحد، بدهی شهریه معوقه و شهریه ثابت نیمسال 981 خود را واریز نمایند تا امکان اخذ واحد در بازه زمانی انتخاب واحد را داشته باشند.
 •  ملاک اتمام انتخاب واحد، بودن نام دانشجو در لیست کامپیوتری حضور و غیاب استاد می باشد و فرد موظف است پس از انجام انتخاب واحد، تاییدیه آن را از کارشناس دانشکده مربوطه تهیه نموده و نزد خود نگهداری نماید.
 •  انتخاب واحد باید صرفاً توسط خود شخص انجام گیرد و مسئولیت صحت آن و یا هرگونه اشکال به عهده دانشجو است.
 •  در صورت بروز مشکل در امر انتخاب واحد به کارشناس دانشکده مربوطه مراجعه نمائید.