ضبط برنامه اصفهان امروز از آزمایشگاه پژوهشی ژن راز بوعلی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی (ره)

پس از اقبال بسیار زیاد از افتتاح مرکز آزمایشگاهی و پژوهشی ژن راز بوعلی در دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی مدیران سیمای مرکز اصفهان و مسئولین برنامه اصفهان

امروز جهت ضبط برنامه جامع از روند فعالیت این پژوهشگاه در دانشگاه حضور یافته و با پروفسور سید مسعودهوشمند،اعضای گروه پژوهشی ژن راز بوعلی و دکتر قاسمی

مدیر پژوهش و فناوری  دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی  مصاحبه نمودند.

 

kf11111.jpg

 

روابط عمومی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی (ره)