آموزش مجازی

     
خانم نسیبه جنتیان  درس مدیریت تولید و عملیات  جلسه1 , جلسه2 , جلسه3و4
لینک گروه واتساپ
درس مدیریت نگهداری و تعمیرات جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 ,  
لینک گروه واتساپ
درس کاربرد تصمیم گیری در مدیریت جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4
لینک گروه واتساپ

 

خانم زهرا شکرچی زاده 

بازاریابی و بازاریابی بارویکرداسلامی

جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , تمرین
سمینار جلسه1 , جلسه2 , جلسه3
طرح ریزی کسب و کار جلسه اول1 , جلسه اول2 , جلسه2 , جلسه3
بازاریابی صنعتی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3

 

 خانم راحله عالم  اقتصادکلان جلسه1
لینک گروه واتساپ
اقتصادخرد جلسه1
لینک گروه واتساپ

 

 خانم سهیلا اعرابی مبانی سازمان و مدیریت جلسه1 , جلسه2 , جلسه3
لینک گروه واتساپ

 

خانم نسیم آرش نیا  مدیریت مالی  جلسه اول1 , جلسه اول2 ,
لینک گروه واتساپ
اصول حسابداری1 جلسه اول1, جلسه اول2 , جلسه دوم1 , جلسه دوم2
لینک گروه واتساپ
مدیریت مالی2 جلسه اول1 , جلسه اول2 , جلسه اول3 , جلسه دوم1 , جلسه دوم2 , جلسه دوم3

 

آقای علی اسماعیلی  مدیریت استراتژیک جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13

 

  آقای مهران ضیاییان  کامپیوتر و کاربردآن درمدیریت جلسه1
تحقیق درعملیات2(پژوهش عملیاتی2) جلسه1 , جلسه2
آماروکاربرد آن در مدیریت1 جلسه1 , جلسه2
لینک گروه واتساپ

 

آقای رضا صالح زاده  مدیریت استراتژیک پیشرفته جلسه1
مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه1 , جلسه2
اخلاق و احکام کسب وکار جلسه1 , جلسه2
رفتارمصرف کننده جلسه1 , جلسه2


 

آقای شهرام شادکام  بیمه اموال 2 جلسه1
حقوق دریایی جلسه1

 

 آقای کیانوش کاظمی پژوهش عملیاتی1 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5
لینک گروه واتساپ

 

 آقای ایمان جعفری نسب بازاریابی بین الملل جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4

سیستم های خرید،

توزیع و انبارداری

جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4

توسعه اقتصادی و

برنامه ریزی

جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4

 

 خانم نسیم امیرالسادات حقوق بازرگانی بین المللی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4

 

 آقای مهدی میرمحمدصادقی مدیریت و کنترل پروژه جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4
آماروکاربردآن در مدیریت2 جلسه1 جلسه2 , جلسه3 , جلسه4

 

خانم زهرا امبن الرعایا  اصول حسابداری2 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , ِ
لینک گروه واتساپ

 

 آقای محمود نادری روش تحقیق کیفی جلسه1
کاربرد کامپیوتردر مدیریت جلسه1
فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها جلسه1 , جلسه2

 

 آقای رضا افراز

روش تحقیق و ماخذ

شناسی در مدیریت

جلسه1 , جلسه2 , جلسه سوم1, جلسه سوم2
لینک گروه واتساپ

 

آقای آرش عادل پناه 

سیستم های خرید،

توزیع و انبارداری

جلسه اول1 , جلسه اول2 , جلسه2 , جلسه3
لینک گروه واتساپ

 

 آقای عباس کاراوند روش تحقیق در مدیریت جلسه1 , جلسه2
مدیریت استراتژیک جلسه1
زبان تخصصی جلسه1 ,

 

آقای سعیدکاوه  حقوق تجارت  جلسه1

 

آقای محمدرضا هادی روابط کار جلسه اول1 , جلسه اول2

 

 خانم فرشته هاشمی روش سنجی و کارسنجی جلسه1
مدیریت کارخانه جلسه1و2
مدیریت عملیات خدمات جلسه1و2

 

 آقای مهران اصلانیان مدیریت تبلیغات و برند جلسه1 ,  

 

خانم نوشین جاویدان    تامین اجتماعی جلسه1
اصول مهندسی ایمنی جلسه1
بیمه های اتکایی جلسه1

 

 خانم زینب رشیدی اصول حسابداری1 جلسه1 حل تمرین ,جلسه2 , جلسه سوم1 , جلسه سوم2 , جلسه4 جلسه5

 

خانم مهناز خراسانی  حسابداری صنعتی1 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3
حسابداری صنعتی2 جلسه1

 

آقای حمیدرضا طلایی  تحلیل آماری پیشرفته  جلسه1 , جلسه2 , جلسه3
تئوری مدیریت پیشرفته جلسه1

 

 آقای رضا انشایی ریاضی مقدماتی جلسه1 و 2 , جلسه3

 

 آقای مهدی فدایی مالیه بین الملل جلسه1

 

 آقای رسول بی ریا زبان تخصصی 3 و 4 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4
بیمه اشخاص جلسه اول1 , جلسه اول2

 

خانم ندا محمدی  ریاضی پایه جلسه اول1جلسه اول2 , جلسه اول3
لینک گروه واتساپ

 

خانم فرحناز استکی بازرگانی بین الملل لینک اسکایپ

 

آقای علی ربانی مدیریت رفتار سازمانی جلسه اول1 , جلسه اول2