کارشناسی ارشد

 

                     کاربرگ انتخاب واحد ارشد مهندسی مالی نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

                     کاربرگ انتخاب واحد ارشد مدیریت بازرگانی-استراتژیک نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

                     کاربرگ انتخاب واحد ارشد مدیریت بازرگانی-بازاریابی نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

                     کاربرگ انتخاب واحد ارشد مدیریت بازرگانی-تجارت الکترونیک نیمسال اول سال تحصیلی98- 1397

                    کاربرگ انتخاب واحد ارشد مدیریت صنعتی نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

            

 

                کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیک

                           دانلود چارت کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیک

 

                  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک

                           دانلود چارت کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک

 

                 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-بازاریابی

                           دانلود چارت کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-بازاریابی

 

                  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی- تولید و عملیات

                           دانلود چارت کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی-تولید و عملیات

 

                   کارشناسی ارشد مهندسی مالی و مدیریت ریسک

                           دانلود چارت کارشناسی ارشد مهندسی مالی و مدیریت ریسک