چاپ

کارشناسی ارشدحقوق

           کاربرگ انتخاب واحد کارشناسی ارشد حقوق خصوصی نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397        

           کاربرگ انتخاب واحد کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

 

     برنامه ترم بندی دروس رشته حقوق بین الملل ورودی 95 به بعد  

     برنامه ترم بندی دروس رشته حقوق جزا و جرم شناسی

     برنامه ترم بندی دروس رشته حقوق بین الملل

         برنامه ترم بندی دروس رشته حقوق خصوصی