مهندس جهانگیری
آقای مهندس علی اکبر جهانگیری
 عضو هیات علمی و مدیرگروه
 
 
خانم سلطانی
خانم دکتر نرگس سلطانی
عضو هیات علمی
 
 
دکتر نحوی
آقای دکتر سعید نحوی
عضو هیات علمی