عنوان

نام و نام خانوادگی

شماره اتاق

شماره تلفن

پست الکترونیکی

سرپرست دانشکده

آقای دکتر سید عباس حسینی غفار

504
268

-

کارشناس دانشکده

آقای حسین دهقانی

506

205

-

مدیر گروه

مدیریت

آقای دکتر رضا صالح زاده

 -

اقتصاد

آقای دکتر سید عباس حسینی غفار

504

268
 -

حسابداری

آقای  دکتر سعید یادگاری

505

267

 -