اعضای گروه حسابداری

 
دکتر یادگاری
آقای دکتر سعید یادگاری
عضو هیات علمی و مدیرگروه
 دریافت رزومه
 
دکتر ایزدی
آقای دکتر ناصر ایزدی نیا
عضو هیات علمی
 
 
دکتر صفری
آقای دکتر علیرضا صفری
عضو هیات علمی
 

 

 
uniarm
آقای دکتر داریوش فروغی
عضو هیات علمی
 
 
uniarm
آقای دکتر سید عباس هاشمی
عضو هیات علمی