دکتز اقاجانیان
آقای دکتر سعید آقاجانیان
 عضو هیات علمی و مدیر گروه
 
 
دکتر شمسی پور
آقای دکتررضا شمسی پور
عضو هیات علمی
 
 
دکتر ایزدنیا
خانم دکترالهام ایزدی نیا 
هیات علمی و رئیس دانشکده
دریافت رزومه 

 

 
دکتر سامع
آقای دکترسیدعلی سامع
عضو هیات علمی
 دریافت رزومه
 
مهندس برکت
آقای مهندس سعید برکت
عضو هیات علمی