اعضای گروه

 
دکتر امامی1
آقای دکتر سیدحمید امامی
عضو هیات علمی
 
 
1دکتر قاسمی
آقای دکترسیدمهدی قاسمی
رئیس دانشکده
دریافت رزومه
 
دکتر میرجلیلی
خانم دکترمریم السادات جلیلی 
مدیرگروه
دریافت رزومه 

 

 
دکتر زمان زاده
خانم دکترزهرا زمان زاده
عضو هیات علمی
 
 
دکتر صادقیان
خانم دکترطاهره صادقیان
عضو هیات علمی
 دریافت رزومه
 
دکتر آبکار
آقای دکتر مرتضی آبکار
عضو هیات علمی
 دریافت رزومه

 

 
خانم مرادی
خانم مریم مرادی
کارشناس آزمایشگاه ها
 
خانم فهیم
خانم فاطمه فهیم
کارشناس آموزشی گروه