آموزش مجازی

 

 آقای امین طغیانی مبانی فیزیولوژی گیاهی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 جلسه6 , جلسه هفتم1 , جلسه هفتم2 , جلسه هشتم1جلسه هشتم , جلسه هشتم3 , جلسه هشتم4جلسه نهم1 , جلسه نهم2 , جلسه نهم3 , جلسه دهم1 , جلسه دهم2

 

خانم فاطمه ابوطالبی  مبانی فیزیولوژی جانوری جلسه1 , جلسه2 و 3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , فایل1 , فایل2  ,فایل3 جلسه8 , جلسه9 , جلسه10
آز مبانی فیزیولوژی جانوری جلسه1

 

آقای مهدی قاسمی  میکروبیولوژی1  جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 , جلسه15 , جلسه16 , جلسه17 , جلسه18 , جلسه19 , جلسه20
فایل1 , فایل2 , فایل3 , فایل4 , فایل5 , فایل6 , فایل7
ویروس شناسی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 , جلسه15 , جلسه16 , جلسه17 , جلسه18
فایل1 , فایل2 , فایل3 , فایل4 , فایل5 , فایل6 , فایل7 , فایل8
میکروبیولوژی مولکولی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4, جلسه5 ,جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 , جلسه15 , جلسه16 , جلسه17 , جلسه18
فایل1 , فایل2 فایل3 , فایل4 , فایل5 , فایل6 , فایل7
رده بندی میکروارگانیسم ها جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 , جلسه15 , جلسه16 , جلسه17
فایل1 , فایل2 , فایل3 , فایل4 , فایل5 , فایل6 , فایل7 , فایل8

 

آقای محمد تقی نادی  ریاضی عمومی2 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 , جلسه15

 

 خانم مریم جمشیدنیا

آزمایشگاه مبانی

فیزیولوژی گیاهی

جلسه1 , جلسه2 ,

 

آقای مجتبی خانی فیزیک عمومی1 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 , جلسه15

 

خانم زهرازمانزاده سلولی ملکولی-کارشناسی لینک گروه تلگرام

بیوانفورماتیک-ارشد

لینک گروه تلگرام

 

خانم سمیه کاظم زاده آز میکروبیولوژی موادغذایی جلسه1و2 , فایل1 , جلسه3 , فایل3

آزمایشگاه ایمنی شناسی

جلسه1 , فایل1 , جلسه2 , فایل2 , جلسه3 , فایل3 , جلسه4 , فایل4 ,  

 

خانم سمیه منتظرالقائم بوم شناسی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , فایل1 , فایل2 , فایل3 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , فایل

 

خانم نوشین نادری مبانی جانورشناسی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 , جلسه15 , جلسه16
آز مبانی جانورشناسی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5

 

خانم سمیه کاظم زاده آز میکروبیولوژی مواد غذایی جلسه1و2 ,فایل جلسه1و2 , جلسه3 , فایل جلسه3
آز ایمنی شناسی جلسه1 , فایل1 , جلسه2 , فایل2 , جلسه3 , فایل3 , جلسه4 , فایل4

 

 

آقای منوچهر توسلی سرطان جلسه1

 

آقای امید باقری شیمی عمومی2 جلسه3 , فایل جلسه3 , جلسه4 , فایل جلسه4جلسه5 , فایل جلسه5 , جلسه6 , فایل جلسه6 , جلسه7 , فایل جلسه7 , جلسه8 , فایل جلسه8 , جلسه9 , فایل جلسه9 ,  جلسه10 , فایل10 , جلسه11 , فایل11 , جلسه12 , فایل12 , جلسه13, فایل13 , جلسه14 , فایل14جلسه15 , فایل15 , جلسه16 , فایل16 , جلسه17 , فایل17
شیمی عمومی1 جلسه8 , فایل جلسه8 , جلسه9 , فایل جلسه9 , جلسه10 , فایل جلسه10 , جلسه11 , فایل11 , جلسه12 , فایل12 , جلسه13 , فایل13 , جلسه14 , فایل14 , جلسه15 , فایل15 , جلسه16 , فایل16

 

خانم سعیده زاغیان ایمونولوژی جلسه1تا3 , جلسه4تا6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10و11 , جلسه12و13و14

 

خانم نرگس مهدوی منش کارگاه آمارزیستی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , فایل1 , فایل2 , جلسه9

 

آقای آرشام رشیدکابلی تکامل موجودات زنده لینک دریافت جلسات

 

خانم الهه شجاعی شیمی آلی1 جلسه3 , فایل سوم1 , فایل سوم2 , جلسه4 , فایل چهارم1 , فایل چهارم2 , جلسه5 , فایل5 , جلسه6 , فایل6 , جلسه7 , فایل7 , جلسه8 , فایل8 , جلسه9 , فایل9 , جلسه10فایل10 , جلسه11 , فایل11 , جلسه12 , فایل12 , جلسه13 , فایل13 , جلسه14 , فایل14 , جلسه15 , فایل15 , جلسه16 , فایل16 , جلسه17 , فایل17 , جلسه18 , فایل18 , جلسه19 , فایل 19 , جلسه20 , فایل20

 

خانم فرزانه محمدی مبانی بیوانفورماتیک جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4

 

خانم معصومه شهیدی زیست فناوری صنعتی جلسه4و5و6