آموزش مجازی-معارف

 

خانم وحیده حداد اندیشه اسلامی2 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 ,جلسه12 ,جلسه13 ,
اندیشه اسلامی1 جلسه1 جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 خانم عبدالحسینی تفسیرموضوعی قرآن جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8جلسه9 ,جلسه10 ,جلسه11 ,جلسه12 , جلسه13 ,جلسه14 ,جلسه15 ,
اندیشه اسلامی1 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 جلسه7 ,جلسه8 ,جلسه9 ,جلسه10 ,جلسه11 ,جلسه12 ,جلسه 13 ,جلسه14 ,جلسه15 ,

 

 آقای 

کیانی پور

تاریخ تحلیلی صدر اسلام  فصل دوم ,فصل سوم ,فصل چهارم1 ,فصل چهارم2 ,فصل پنجم1 ,فصل پنجم2 ,فصل پنجم3 ,فصل ششم1 ,فصل ششم2 ,فصل ششم3 ,

 

خانم بوسعیدی  تاریخ اسلام  جلسه1 ,جلسه2 ,جلسه3 ,جلسه4 ,جلسه5 ,جلسه6 ,جلسه7 ,جلسه8 ,جلسه9 ,جلسه10 ,جلسه11 ,جلسه12 ,جلسه13 ,جلسه14 ,جلسه15 ,

 

آقای شانه ای   تاریخ تحلیلی صدر اسلام  جلسه1 ,جلسه2 ,جلسه3 ,جلسه4 ,جلسه5 ,جلسه6 ,جلسه7 ,جلسه8 ,جلسه9 ,

 

خانم کاظمی   دفاع مقدس  جلسه1 ,جلسه2 ,جلسه3 ,جلسه4 ,جلسه5 ,

 

 خانم حاتم پور تفسیر موضوعی قرآن   جلسه1 ,جلسه2 , جلسه3 ,جلسه4 ,جلسه5 ,جلسه6 ,جلسه7 ,جلسه8 ,جلسه9 ,جلسه10 ,جلسه11 ,جلسه12 ,جلسه13 ,جلسه14 ,

 

خانم مطلبی اندیشه 1 جلسه1 ,جلسه2 ,جلسه3 ,جلسه4 ,جلسه5 ,جلسه6 ,جلسه7 ,جلسه8 ,جلسه9 ,جلسه10 ,جلسه11 ,جلسه12 ,جلسه13 ,جلسه14 ,
 اندیشه 2 جلسه1 ,جلسه2 ,جلسه3,جلسه4 ,جلسه5 ,جلسه6 ,جلسه7 ,جلسه8 ,جلسه9,جلسه10 ,جلسه11 ,جلسه12 ,جلسه13 ,جلسه14 ,

 

 آقای ناصری  انقلاب اسلامی  جلسه1,جلسه2 ,جلسه3 ,جلسه4 ,جلسه5 ,جلسه6 ,جلسه7 , جلسه8 ,جلسه9 ,جلسه10 ,جلسه11 ,جلسه12 ,جلسه13 ,جلسه14 ,جلسه15 ,جلسه16 ,جلسه17 ,

 

 خانم یراقی اخلاق اسلامی   جلسه1 ,جلسه2 ,جلسه3 ,جلسه4 ,جلسه5 ,جلسه6 ,جلسه7 ,جلسه8 ,جلسه9 ,جلسه10 ,جلسه11 ,جلسه12 ,جلسه13 ,جلسه14 ,
دانش خانواده جلسه1 ,جلسه2 ,جلسه3 ,جلسه4 ,جلسه5 ,جلسه6 ,جلسه7 ,جلسه8 ,جلسه9 ,جلسه10 ,جلسه11 ,جلسه12 ,جلسه13 ,جلسه14 ,

 

آقای طباطبایی دفاع مقدس   فایل1 ,فایل2 ,جلسه3 ,فایل4 ,جلسه5 ,فایل6 ,جلسه7 ,جلسه8 ,جلسه9 ,جلسه10 ,جلسه11 ,جلسه12 ,جلسه13 ,فایل14 ,تمرین ,

 

 

خانم توکلی اخلاق اسلامی   جلسه1 ,جلسه2 ,جلسه3 ,جلسه4 ,جلسه5 ,جلسه6 ,جلسه7 ,جلسه8 ,جلسه9 ,جلسه10 ,جلسه11,
اندیشه اسلامی 1 جلسه1 ,جلسه2 ,جلسه3 ,جلسه4 ,جلسه5 ,جلسه6 ,جلسه7 ,جلسه8 ,جلسه9 ,جلسه10 ,جلسه11 ,جلسه12 ,جلسه13 ,
اندیشه اسلامی 2 جلسه1 ,جلسه2 ,جلسه3 ,جلسه4 ,جلسه5 ,جلسه6 ,جلسه7 ,جلسه8 ,جلسه9 ,جلسه10 ,جلسه11 ,جلسه12 ,جلسه13 ,