آموزش مجازی

 

خانم نسیبه جنتیان  درس مدیریت تولید و عملیات  جلسه1 , جلسه2 , جلسه3و4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12
لینک گروه واتساپ
درس مدیریت نگهداری و تعمیرات جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11
لینک گروه واتساپ
درس کاربرد تصمیم گیری در مدیریت جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4
لینک گروه واتساپ
تحقیق در عملیات-کارشناسی ارشد  جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6و7

 

خانم زهرا شکرچی زاده 

 بازاریابی بارویکرداسلامی

جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , تمرین , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , تمرین2 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه دوازدهم1 , جلسه دوازدهم2 , تمرین3
سمینار جلسه1 , جلسه2 , جلسه3, , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6  , جلسه7  , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12
طرح ریزی کسب و کار جلسه اول1 , جلسه اول2 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5
بازاریابی صنعتی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5
بازاریابی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , تمرین , جلسه4 جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , تمرین2 , جلسه8جلسه9جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , تمرین3
تحقیقات بازاریابی  جلسه1 , جلسه2و3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , تمرین , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , تمرین , تمرین3
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 خانم راحله عالم  اقتصادکلان جلسه1 , جلسه2 , جلسه سوم1, جلسه سوم2 , جلسه4 , جلسه پنجم1 , جلسه پنجم2 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10
لینک گروه واتساپ
اقتصادخرد جلسه1 , جلسه2 , جلسه سوم1 , جلسه سوم2 , جلسه چهارم1 , جلسه چهارم2 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9
لینک گروه واتساپ

 

 خانم سهیلا اعرابی مبانی سازمان و مدیریت جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13
لینک گروه واتساپ

 

خانم نسیم آرش نیا  اصول حسابداری1

جلسه اول1, جلسه اول2 , جلسه دوم1 , جلسه دوم2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12

لینک گروه واتساپ
مدیریت مالی2 جلسه اول1 , جلسه اول2 , جلسه اول3 , جلسه دوم1 , جلسه دوم2 , جلسه دوم3 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10
لینک گروه واتساپ

 

آقای علی اسماعیلی  تحول و تفکراستراتژیک جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 , جلسه15 , جلسه16 , جلسه17 , جلسه18 , جلسه19 , جلسه20

 

  آقای مهران ضیاییان  کامپیوتر و کاربردآن درمدیریت جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 , جلسه15
لینک گروه واتساپ
تحقیق درعملیات2(پژوهش عملیاتی2)

جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 , جلسه15 , جلسه16 , جلسه17 , جلسه18 , جلسه19

لینک گروه واتساپ
آماروکاربرد آن در مدیریت1 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 , جلسه15 , جلسه16 , جلسه17 , جلسه18 , جلسه19 , جلسه20
لینک گروه واتساپ

 

آقای رضا صالح زاده  مدیریت استراتژیک پیشرفته جلسه1 , جلسه2
مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه1 , جلسه2
اخلاق و احکام کسب وکار جلسه1 , جلسه2
رفتارمصرف کننده جلسه1 , جلسه2


 

آقای شهرام شادکام  بیمه اموال 2 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10
حقوق دریایی جلسه1  , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 ,جلسه9 , جلسه10

 

 آقای کیانوش کاظمی پژوهش عملیاتی1 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13
لینک گروه واتساپ

 

 آقای ایمان جعفری نسب بازاریابی بین الملل جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 , جلسه15 , جلسه16 , اطلاعیه

سیستم های خرید،

توزیع و انبارداری

جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 , جلسه15 , جلسه16 اطلاعیه

توسعه اقتصادی و

برنامه ریزی

جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 , جلسه15 , جلسه16 اطلاعیه
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 خانم نسیم امیرالسادات حقوق بازرگانی بین المللی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 , جلسه15 , جلسه16

 

 آقای مهدی میرمحمدصادقی مدیریت و کنترل پروژه جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10
آماروکاربردآن در مدیریت2 جلسه1 جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10
لینک گروه واتساپ

 

خانم زهرا امبن الرعایا  اصول حسابداری2 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , ِجلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11
لینک گروه واتساپ

 

 آقای محمود نادری روش تحقیق کیفی جلسه1
کاربرد کامپیوتردر مدیریت جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13
فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10

 

 آقای رضا افراز

روش تحقیق و ماخذ

شناسی در مدیریت

جلسه1 , جلسه2 , جلسه سوم1, جلسه سوم2 , جلسه چهارم1 , جلسه چهارم2 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14
لینک گروه واتساپ

 

آقای آرش عادل پناه 

سیستم های خرید،

توزیع و انبارداری

جلسه اول1 , جلسه اول2 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 , جلسه15 , جلسه16 ,  
لینک گروه واتساپ

 

 آقای عباس کاراوند روش تحقیق در مدیریت جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6, جلسه7 , جلسه8 , جلسه9
مدیریت استراتژیک جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9
زبان تخصصی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10
زبان تخصصی2  جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9  

 

آقای سعیدکاوه 

 

حقوق تجارت  جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه هفتم1 , جلسه هفتم2 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11
حقوق و مقررات مدنی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 

 

آقای محمدرضا هادی روابط کار جلسه اول1 , جلسه اول2 , جلسه2 , جلسه سوم1 , جلسه سوم2 , جلسه4, جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه چهاردهم1 , جلسه چهاردهم2 , جلسه پانزدهم1 , جلسه پانزدهم2جلسه شانزدهم1 , جلسه شانزدهم2

 

 خانم فرشته هاشمی کارسنجی و زمان سنجی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4و5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13
لینک گروه واتساپ
مدیریت کارخانه جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12
لینک گروه واتساپ
مدیریت عملیات خدمات جلسه1و2 , جلسه3و4, جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12

 

 آقای مهران اصلانیان مدیریت تبلیغات و برند جلسه1 ,  

 

خانم نوشین جاویدان    تامین اجتماعی جلسه1 , جلسه2 , جلسه سوم1 , جلسه سوم2 , جلسه چهارم1 , جلسه چهارم2 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10
اصول مهندسی ایمنی جلسه1 , جلسه2 , جلسه سوم1 , جلسه سوم3
بیمه های اتکایی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6

 

 خانم زینب رشیدی اصول حسابداری1 جلسه1 حل تمرین ,جلسه2 , جلسه سوم1 , جلسه سوم2 , جلسه4 جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11

 

خانم مهناز خراسانی  حسابداری صنعتی1 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , فایل1 , فایل2 , جلسه13 , جلسه14 , جلسه15 , جلسه16 , جلسه17 , جلسه18
لینک گروه واتساپ
حسابداری صنعتی2  جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , فایل1 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13
لینک گروه واتساپ

 

آقای حمیدرضا طلایی  تحلیل آماری پیشرفته  جلسه1 , جلسه2 , جلسه3
تئوری مدیریت پیشرفته جلسه1

 

 آقای رضا انشایی ریاضی مقدماتی جلسه1 , جلسه2, جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 , جلسه15

 

 آقای مهدی فدایی مالیه بین الملل جلسه1

 

 آقای رسول بی ریا زبان تخصصی 3 و 4 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه پنجم1, جلسه پنجم2, جلسه پنجم3, جلسه ششم1 , جلسه ششم2 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11
1بیمه اشخاص جلسه اول1 , جلسه اول2 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7

 

خانم ندا محمدی  ریاضی پایه جلسه اول1جلسه اول2 , جلسه اول3 , جلسه دوم1 , جلسه دوم2 , جلسه دوم3 , جلسه سوم1 , جلسه سوم2 , جلسه چهارم1 , جلسه چهارم2جلسه5 , جلسه6جلسه7 , جلسه هشتم1 , جلسه هشتم2جلسه نهم1 , جلسه نهم2 , جلسه دهم1 , جلسه دهم2 , جلسه11 , جلسه دوازدهم1 , جلسه دوازدهم2
لینک گروه واتساپ

 

خانم فرحناز استکی بازرگانی بین الملل لینک اسکایپ
جلسه1  , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 ,جلسه9

 

آقای علی ربانی مدیریت رفتار سازمانی جلسه اول1 , جلسه اول2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14
لینک گروه واتساپ
مدیریت منابع انسانی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14
لینک گروه واتساپ
مدیریت اسلامی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5
(MIS)سیستم های اطلاعات مدیریت جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5

 

آقای عباسعلی قانع اخلاق حرفه ای درمدیریت جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12
لینک گروه واتساپ

 

آقای عباس حسینی غفار سیاست های پولی و مالی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

آقای مرتضی درخشان مدلسازی مالی جلسه1 , جلسه2 جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 ,جلسه6 , جلسه7 , جلسه8
لینک گروه واتساپ

 

خانم مریم جواهری روانشناسی کار جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 , جلسه15 , جلسه16
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

آقای مختار سعیدی اخلاق حرفه ای درمدیریت با رویکرداسلامی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10

 

خانم شیما موحد ریاضی کاربردی1 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13
لینک گروه واتساپ
ریاضی کاربردی2 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14
لینک گروه واتساپ

 

آقای الماسیه بیمه اشخاص2 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10
بیمه های مهندسی تمام خطر جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10

 

آقای کلباسی حقوق اساسی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12

 

آقای خواجه علی بیمه اموال1 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9

 

آقای علیرضا صفری حسابداری صنعتی1 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9

 

آقای جهانگیر شریف حسابداری شرکت های بیمه جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10