آموزش مجازی

 

خانم شیرین اربابیان  اقتصادکلان1 جلسه1 , جلسه2 جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 جلسه6 ,جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11
اقتصاد کلان3 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10, جلسه11

 

 خانم کوهی  اصول تنظیم و کنترل بودجه جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 , جلسه15

 

خانم مهسا ساطعی اقتصاد خرد 1 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9  ,جلسه10 , جلسه11 , جلسه12
لینک گروه واتساپ
اقتصادسنجی1 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 , جلسه15 , جلسه16 , جلسه17
لینک گروه تلگرام
اقتصادخرد3 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 جلسه4 ,جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11
لینک گروه واتساپ

 

خانم فریبا السادات عقیلی   تجارت بین الملل جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10

 

خانم شیما موحد ریاضیات برای اقتصاد جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13
لینک گروه واتساپ

 

خانم نسیم

آرش نیا 

درس مدیریت مالی1 جلسه1 , جلسه دوم1 , جلسه دوم2 , جلسه سوم1 , جلسه سوم2
لینک گروه واتساپ

 

 

خانم مرضیه رفیعیان  روش تحقیق جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 جلسه4 , جلسه پنجم1 , جلسه پنجم2 , جلسه6 , جلسه7, جلسه8
لینک گروه واتساپ

 

 

خانم مرضیه نصراصفهانی  مدیریت مالی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 جلسه4 , جلسه5 , جلسه6
لینک گروه واتساپ

 

 آقای محمد میرمحمدصادقی آمارکاربردی1 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , ّ
لینک گروه واتساپ

 

آقای هوشنگ شجری اقتصادایران جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , فایل1 , جلسه4 , فایل2 , جلسه5 , فایل3 , جلسه6 ,فایل4