آموزش مجازی

قابل توجه دانشجویان گرامی، جهت ارتباط با اساتید خود از ایمیل هایی که برای هراستاد قرارداده شده است استفاده نمایید. 

 

خانم مینا کلینی 

 ریاضیات گسسته

کارشناسی

جلسه چهارم1 , جلسه چهارم2 , جلسه پنجم1 , جلسه پنجم2 , جلسه ششم1 , جلسه ششم2, جلسه7, جلسه هشتم1 , جلسه هشتم2 , جلسه9 , جلسه دهم1 , جلسه دهم2 , جلسه11 , جلسه دوازدهم1 , جلسه دوازدهم2 , جلسه13 , جلسه چهاردهم1 , جلسه چهاردهم2

تصویرپردازی رقمی

کارشناسی ارشد

جلسه سوم1 , جلسه سوم2 , جلسه چهارم1 , جلسه چهارم2 , جلسه پنجم1 , جلسه پنجم2, جلسه ششم1 , جلسه ششم2 , جلسه هفتم1 , جلسه هفتم2 , جلسه8 , جلسه نهم1 , جلسه نهم2 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه دوازدهم1 , جلسه دوازدهم2

شناسایی آماری الگو

کارشناسی ارشد

جلسه2, جلسه3, جلسه4, جلسه5, جلسه6, جلسه7 , جلسه8 , جلسه9
ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

خانم

مینا زمین کار 

مبانی کامپیوتروبرنامه نویسی  جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13
روش پژوهش و ارائه جلسه1, جلسه2, جلسه3, جلسه4, جلسه5, جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12
پایگاه داده ها جلسه اول1 , جلسه اول2 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13
طراحی الگوریتم ها جلسه1 , جلسه دوم1 , جلسه دوم2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه پنجم1 , جلسه پنجم2 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13
ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 آقای فرهادخسروی مدارالکتریکی جلسه اول1, جلسه اول2 , جلسه2 , جلسه3 جلسه4 جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8جلسه9 , جلسه10 , جلسه11
ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

خانم شکوفه یراقی 

برنامه نویسی پیشرفته 

جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13

برنامه نویسی پیشرفته

کارشناسی

جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13
ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 خانم مریم کیابد گرافیک کامپیوتری جلسه اول1, جلسه اول2, جلسه اول3 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جزوه , تمرین , جلسه7 , جلسه8 ,  فایل کتابخانه , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , فایل
برنامه نویسی موبایل جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , تمرین , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , فایل
ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 خانم نوشین عظیمی مهندسی اینترنت جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 , تکلیف
سخت افزار جلسه1 جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 , جلسه15 , تکلیف
ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 آقای سعید اخوان شبکه های کامپیوتری جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12
ریاضیات گسسته جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12
زبان تخصصی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11
ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

خانم لیلی میرمقتدایی  برنامه سازی سیستم جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 , جلسه15 , جلسه16 , جلسه17 , جلسه18 , جلسه19 , جلسه20 , جلسه21 , جلسه22 , جلسه23
طراحی شی گرا سیستم ها جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 جلسه15 , جلسه16 , جلسه17 , جلسه18 , جلسه19 , جلسه20 , جلسه21 , جلسه22 , جلسه23
ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

خانم زهرا سیاحی 

کارگاه کامپیوتر

جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13
آزمایشگاه مهندسی نرم افزار جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , فایل , جلسه5 , جلسه6جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11
ایمیل  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 خانم شیرین نیکی مهندسی اینترنت جلسه1 , جلسه2 جلسه3, جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9
شبکه های کامپیوتری جلسه1 , جلسه2 جلسه3, جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7
ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

خانم زهرا

شاه سمندی 

سیستم عامل-کاردانی جلسه1 , جلسه2 , جلسه سوم1 , جلسه سوم2 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14
آزمایشگاه سیستم عامل جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14
مباحث ویژه1 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 , جلسه15
ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

خانم نیلوفر راستین نظریه زبان ها و ماشین ها جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , تمرین
هوش مصنوعی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , تمرین وتحقیق
ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

خانم مستاجران ریاضی عمومی2 جلسه1 , جلسه2 , جلسه سوم1, جلسه سوم2 , جلسه سوم3 , جلسه سوم4 , جلسه سوم5 ,جلسه چهارم1 , جلسه چهارم2 , جلسه چهارم3 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 , جلسه15 , جلسه16 , جلسه17
Mathematica11@

 

آقای محمدسعید مهدوی نژاد طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی جلسه اول1, جلسه اول2, جلسه دوم1, جلسه دوم2, جلسه سوم1, جلسه سوم2 , جلسه چهارم1 , جلسه چهارم2 , جلسه پنجم1 , جلسه پنجم2 , جلسه ششم1 , جلسه ششم2 , جلسه هفتم1 , جلسه هفتم2 , جلسه هشتم1 , جلسه هشتم2 , جلسه نهم1 , جلسه نهم2 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12
ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

آقای حسین میرلوحی  معماری کامپیوتر جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , تکلیف , جزوه
ریزپردازنده جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 , جلسه15 , تکلیف
ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 آقای امید دوستی آزمایشگاه گرافیک  جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11
ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 آقای وحید شهسواری مباحث ویژه2 جلسه1 , جلسه2 , جلسه7
ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

آقای ناصرنعمت بخش  راهکارشغلی   جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9جلسه10 , جلسه11 جلسه12
کارآفرینی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 ,جلسه11 , جلسه12
ارزیابی سیستم ها - کارشناسی ارشد  جلسه1 , جلسه2 , جلسه3
زبان های برنامه سازی جلسه1, جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9و10 , جلسه11
اصول سرپرستی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12
ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

خانم مریم صدیقین فیزیک2 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 , جلسه15
ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 آقای محمدتقی نادی

ریاضی عمومی1 - کارشناسی

ریاضی عمومی - کاردانی

جلسه1 , جلسه2 , جلسه سوم1 , جلسه سوم2, جلسه سوم3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 , جلسه15 , جلسه16 , جلسه17 , جلسه18 , جلسه19 , جلسه20
معادلات دیفرانسیل1 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12
ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

آقای سعید نصری 

مباحث ویژه

(کارشناسی ارشد)

 جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 , جلسه15 , جلسه16

 

آقای بهزاد سلیمانی  شبیه سازی  لینک دریافت فایل
اصول طراحی وب لینک دریافت فایل
ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 آقای محمدرضاخیام باشی

سیستم های توزیع شده

کارشناسی ارشد

جلسه1 , جلسه2 ,
ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 آقای مهدی اکبری داده کاوی جلسه3 , جلسه4 , جلسه5

 

آقای جواد ابوالحسنی  آزمایشگاه فیزیک1 جلسه1 , جلسه2 , گزارش1 , گزارش2

 

 خانم مریم فرهادی زاده آمارحتمالات مهندسی جلسه1  جلسه2 , جلسه3 جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 , جلسه15 , جلسه16
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

خانم زهرا احمدی  آمار جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13
ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

آقای اباذر ادیب  ریاضی عمومی1

جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4جلسه5 جلسه6 , جلسه7 , جلسه8جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14

ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 آقای محمدعلی مدنی ریاضی کاربردی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9, جلسه10 , جلسه11و12 , جلسه13
ریاضی عمومی - کاردانی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 آقای حمید مرادی ریاضی مهندسی جلسه1 , جلسه2 جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 , جلسه15 , جلسه16
آمارواحتمالات مهندسی جلسه1 , جلسه2 جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 , جلسه15 , جلسه16
ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 خانم طاهره حسین زاده فیزیک2 جلسه اول1 , جلسه اول2, جلسه2 , جلسه سوم1 , جلسه سوم2 , جلسه چهارم1 , جلسه چهارم2 , جلسه پنجم1 , جلسه پنچم2 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه هشتم1 , جلسه هشتم2 , جلسه نهم1 , جلسه نهم2 , جلسه10 , جلسه11 , تمرین
فیزیک1 جلسه اول1 , جلسه اول2 , جلسه اول3 , جلسه دوم1 , جلسه دوم2 , جلسه سوم1 , جلسه سوم2 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه ششم1 , جلسه ششم2 , جلسه7 , جلسه هشتم1  , جلسه هشتم2 , جلسه نهم1 , جلسه نهم2 , جلسه دهم1 , جلسه11
ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 خانم الهه سلیمانی پور

فیزیک1

(فیزیک مکانیک)

جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 جلسه4 ,جلسه پنجم1 , جلسه پنجم2 , جلسه6 , جلسه هفتم1 , جلسه هفتم2 , جلسه هشتم1 , جلسه هشتم2

 

آقای مصطفی رجبی  پایگاه داده ها جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , تمرین , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , فایل سوال , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11
طراحی صفحات وب جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , تمرین , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12
ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

آقای حمیدرضاطائبی زبان ماشین و اسمبلی جلسه اول1 , جلسه اول2 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9
ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

آقای احمدیوسفی زبان ماشین و اسمبلی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12
مدارمنطقی جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه12 , جلسه13 , جلسه14 , جلسه15 , جلسه16
معماری کامپیوتر جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه5 , جلسه6 , جلسه7 , جلسه8 , جلسه9
ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

خانم مرضیه ریخته گران آز فیزیک الکتریسیته جلسه1

 

آقای مسائلی مبانی الکترونیک جلسه1 , جلسه2 , جلسه3 , جلسه4 , جلسه پنجم1, جلسه پنجم2 , جلسه6 , جلسه هفتم1, جلسه هفتم2 , جلسه هشتم1 , جلسه هشتم2 , جلسه9 , جلسه10 , جلسه11 , جلسه دوازدهم1 , جلسه دوازدهم2 , جلسه سزدهم1
ایمیل masood.masaeli24@gmail,.com