کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیک

                           دانلود چارت کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیک

 

                  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک

                           دانلود چارت کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک

 

                 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-بازاریابی

                           دانلود چارت کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-بازاریابی

 

                  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی- تولید و عملیات

                           دانلود چارت کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی-تولید و عملیات

 

                   کارشناسی ارشد مهندسی مالی و مدیریت ریسک

                           دانلود چارت کارشناسی ارشد مهندسی مالی و مدیریت ریسک