چاپ

وظایف و اختیارات:

زیر مجموعه حوزه معاونت مالی و اداری به شرح زیر می­باشد:

معاونت مالی و اداری: دکتر علی اسماعیلی

مدیر امور اداری: آقای دکتر ربانی

مدیر انفورماتیک: خانم مهندس یراقی

مدیر امور عمومی: آقای علی مظاهری

مدیر امور مالی: خانم محمودیان

تدارکات، کارپرداز: آقای حسن جبارزارع

انباردار: آقای حسن جبارزارع

دبیرخانه: خانم زهرا رحمتی

مسئول کارگزینی اعضای هیات علمی: خانم مهندس باقری

مسئول کارگزینی اعضای غیر هیات علمی: خانم مهندس زمین کار