• رئیس دانشگاه دکتر سید حمید امامی
 • معاون مالی و اداری دکتر علی اسماعیلی
 • معاون آموزشی و پژوهشی دکتر رضا انشایی
 • معاون دانشجویی و فرهنگی دکتر سید حمید امامی
 • دفتر مشاور حقوقی دکتر مصطفی نفری
 • دبیرخانه، هیئت ممیزه، امناء و موسس
 • دفتر طرح و برنامه
 • هسته گزینش کارکنان و هیئت علمی
 • دفتر حراست و انتظامات
 • دفتر نظارت و جذب اعضای هیئت علمی
 • دفتر ستاد شاهد و ایثارگر
 • دفتر روابط بین­الملل
 • دفتر روابط عمومی

قسمتی از وظایف و اختیارات رئیس دانشگاه:

 • تعیین سیاست کلی و خط مشی اجرایی دانشگاه در قالب سیاست­های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی
 • رهبری فعالیت­های آموزشی و اداری
 • نظارت در تهیه بودجه و پیشنهاد آن به هیئت امنای دانشگاه
 • اعمال نظارت بر فعالیت­های مختلف دانشگاه و ایجاد هماهنگی بین آن­ها
 • ارائه گزارش سالیانه عملکرد دانشگاه به وزارت متبوع
 • اجرای مصوبات، آیین­نامه­ ها، بخشنامه­ ها ودستورالعمل ­های ابلاغ شده از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • ارائه پیشنهاد همکاری­های علمی با سایر مراکز آموزشی و یا پژوهشی داخلی و خارجی به شورای دانشگاه
 • نظارت بر امور انضباطی اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه برابر با ضوابط و مقررات