چاپ

حوزه معاونت آموزشی :

در مراکز علمی و آموزشی یکی از بخش­های مهم و جایگاه­های اصولی، رسیدگی به مسائل آموزشی بوده که در دانشگاه نیز این وظیفه بر عهده­ی حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی می­باشد.

واحدهای حوزه معاونت آموزشی:

معاونت آموزشی: دکتر رضا انشائی

 مدیرکل اداره آموزش: آقای سعید کاوه

مدیر تحصیلات تکمیلی: دکتر صالح زاده

مدیر امور پژوهش و فناوری: دکتر قاسمی

مسئول دفتر نظارت و ارزیابی: دکتر سیدحسین قاضوی

کتابخانه و انتشارات: خانم دکتر اصغری

کارشناس مرکز محاسبات و اطلاع رسانی آقای امیرحسین رجایی

وظایف و اختیارات:

اهم برنامه­های در دست اجرا:

اداره آموزش: دکتر فرهاد خسروی

وظایف مدیر اداره آموزش:

وظایف اداره آموزش:

زیر مجموعه اداره امورآموزش به شرح زیر می­باشد: