اطلاعیه مهم، عدم امکان ارائه خدمات مرتبط با سامانه آموزشی سما در اداره آموزش و اداره شهریه به مدت 3روز

et990506.jpg