چاپ

استعلام سیستم صوت و تصویر جهت تجهیز 2 سالن کنفرانس

باسمه تعالی

 

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی در نظر دارد جهت تجهیز سیستم صوت وتصویر دوسالن کنفرانس استعلام برگزار نماید، لذا از متقاضیان خواهشمند است جهت بازدید با همراه داشتن رزومه به صورت حضوری به دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، واحد کارپردازی مراجعه نمایند.