کنفرانس ملی « ساماندهی آموزش عالی: سناریوهاي پیش رو»

باسمه تعالی

احتراماً به آگاهی میرساند باهدف کمک به حوزه سیاستگذاري، کنفرانس ملی « ساماندهی آموزش عالی: سناریوهاي پیش رو» در تاریخ 19 آذرماه 1398توسط انجمن آموزش عالی ایران و با همیاري چندین دانشگاه و مؤسسه پژوهشی کشور برگزار میشود. ازاینرو استادان، دانشجویان و پژوهشگران می توانند با مشارکت فعال در این مجمع علمی بر غناي آن بیفزایند. متقاضیان شرکت میتوانند با ورود به سایت وبگاه www.heoconf.ir و یا تماس با شماره تلفن دبیرخانه کنفرانس 81032234 ثبتنام نمایند.

زمان برگزاري: سه شنبه 19آذرماه98- ساعت 8/30 الی 17

مکان برگزاري: میدان بهمن، بزرگراه شهید تند گویان، خیابان میثاق جنوبی، خیابان 61 شرقی، خیابان دانشگاه، دانشکده فنی و حرف هاي دکترشریعتی، دانشکده فنی،سالن مفرح.

 

 

2019-11-16_13-04-21.jpg