بازدید پروفسور سید مسعودهوشمند دانشمند برتر جهان اسلام از دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی (ره)

جناب آقای پروفسور سید مسعود هوشمند دکترای تخصصی در ژنتیک مولکولی و دانشمند بر‌تر جهان اسلام  از کلیه امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی در دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی بازدید نمود.

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی آزمایشگاه پژوهشی ژن راز بوعلی با نظارت مستقیم پروفسور سید مسعود هوشمند راه اندازی نموده است.

 

kf1111.jpg

kf1112.jpg

 

kf1116.jpg

 

 روابط عمومی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی (ره)