برنامه زمان بندی تشکیل کلاسها براساس هفته های زوج و فرد با توجه به تقویم آموزشی اداره آموزش دانشگاه

55d55556.jpg