دومین همایش ملی تاریخ شفاهی دفاع مقدس

fa13213.jpg