کسب عنوان "رتبه دوم بهترین انجمن علمی کشور" توسط انجمن علمی دانشکده علوم و فناوری زیستی (بیوسا)

angomann12.jpg